Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek rodzinny

Czcionka:

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny
 

Czas trwania okresu zasiłkowego 2014/2015 od 1 listopada 2014 - 31 października 2015

Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?
 

Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach, ul.Płocka 34, 09-533 Słubice

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

 

Godziny przyjęć wniosków
 

Poniedziałek- piątek: 8:00 - 15:00 

 

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

 

 1. W okresie zasiłkowym 2014/2015 tj. od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. należy wykazać dochody za rok 2013 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny. 

 2. Od dnia 1 listopada 2014 zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie będzie przekraczać kwoty 574 zł lub 664 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

 3. Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

 4. O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

 

Od czego zależy przyznanie zasiłku rodzinnego?

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

a) 18 roku życia lub

b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

c) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;

 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

 • ojciec dziecka jest nieznany,

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

106 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Jak jest wypłacany zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.

 

Co powoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku rodzinnego?

Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy:

 1. Wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
 2. Wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

 

1. Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

  Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania – kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika), aktualne potwierdzenie zameldowania stałego/czasowego (zaświadczenie takie ważne jest 2 miesiące od daty wydania),

 2. Dokumenty dotyczące dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie:

  skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka


2. Uprawnieni wnioskodawcy:

 • rodzic - brak dokumentu (wynika z aktu urodzenia);

 • opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego

 • opiekun faktyczny - zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

 • osoba ucząca się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica/ów


3. Stan cywilny:

 • kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu

 • separacja - prawomocny wyrok sądu orzekający separację

 • rozwiedziony/a - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

 • wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

 

4. Współmałżonek zaginął:

 • aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka

 

5. Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA RODZINY INDYWIDUALNIE

a) Rozliczenie podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • zaświadczenia urzędu skarbowego albo oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w przypadku małżeństw oddzielne zaświadczenia oraz oświadczenia)
 • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

b) Działalność gospodarcza (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy)

c) Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

6. Inne dane:
 

a) Alimenty świadczone na rzecz innych osób/zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi dokumentami:

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

b) Dochód utracony (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń)

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej oraz PIT adekwatny do

 • osiągniętych dochodów za rok bazowy lub zaświadczenie)

c) Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)

 • Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę oraz PIT 11)

 • Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - zaświadczenie

 

UWAGA!. W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

WAŻNE! W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny