Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Czcionka:

Uchwała Nr XV.96.2016

Rady Gminy Słubice

z dnia 18 marca 2016r.

 

 

w sprawie: zmiany  uchwały  Nr XIX/121/04  Rady  Gminy  Słubice  z  dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.[1]) Rada Gminy w Słubicach uchwala, co następuje:

§ 1

W §7 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/121/04 Rady Gminy Słubice z dnia 29 września 2004 r. ( Dz. Urz. Wojew. Mazow. Nr 263, poz. 7173 ze zm.[2]), po pkt 6 dodaje się nowy  pkt 7 w brzmieniu:

„7) wynikające z innych ustaw, w granicach i na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Słubice”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dniajej ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach uchwalony w dniu 29 września 2004r. przez Radę Gminy Słubice nie zawiera zapisu dotyczącego realizacji zadań na podstawie innych ustaw, w granicach i na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Słubice. W związku z powyższym zasadne jest dokonanie powyższej zmiany   i umieszczenie jej w Statucie.

 

 

[1] Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2015r., poz.1045 i poz.1890

[2] Zmiany uchwały opublikowano w Dz.Urzęd.Woj.Maz. z 2012 r. ,poz. 1767

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

STATUT GOPS

Utworzono dnia 29.01.2018, 13:25

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny