Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUBICACH

KLAUZURA INFORMACYJNA OGÓLNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach z siedzibą: ul. Płocka 34, Słubice, reprezentowany przez Kierownika. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 24 231 17 44 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Małgorzata Jażdżyk e-mail: gopsslubice@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach:

a. art. 6, ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody,

b. art. 6, ust. 1 lit. b RODO - w celu realizacji zawartej umowy,

c. art. 6, ust. 1, lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d. art. 6, ust. 1, lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

e. art. 6, ust. 1, lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

f. art. 6, ust. 1, lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. OPS powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Jeżeli podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany przepisem prawa do ich podania. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji wniosku.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO.

10. Posiada Pani/Pan:  prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO), prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny