Informacja o wynikach naboru Nr GOPS.1110.3.22

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Płocka 34

09-533 Słubice

Określenie stanowiska: pracownik socjalny

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Słubicach informuje, że w wyniku naboru kandydata na stanowisko pracownik socjalny                 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach, został wybrany następujący kandydat:

Pani Małgorzata Jażdżyk  zam. Piotrkówek

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Małgorzata Jażdżyk w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada dużą wiedzę w zakresie zagadnień zawartych w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najwyższą liczbę punktów.        

         Pani Małgorzata Jażdżyk posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje i umiejętności, które gwarantują świadczenie pracy na wysokim poziomie.

 

         Kierownik

Jacek Markowski

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

Ogłoszenie NR GOPS.1110.3.22 z dnia 01.07.2022r.

 

Ilość złożonych ofert: 1

Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 1

 

Słubice, dnia 12 lipca 2022 r.

 

Kierownik

                                                                                                             Jacek Markowski

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1110.3.22 Z DNIA 01.07.2022r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego zatrudnienie w ramach umowy o prace w wymiarze (1 etat)

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3.  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia        publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 1. posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnych z art.116 ust.1 pkt. 2 - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz.2268 ze. zm.) - ukończone studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
 1. dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu MS OFFICE, WORD, EXCEL),
 2. znajomość przepisów prawnych:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz.2268 ze. zm.)
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 3. ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r.         poz. 530),
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 559),
 5. ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. z 2019r. poz.1781),
 6. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j Dz. U. z 2022r. poz. 447)
 7. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz.615),
 8. innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

2.  Wymagania dodatkowe:

 

    1) umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole,

    2)  umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,

    3) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy,

    4) zaangażowanie, kreatywność, punktualność i dokładność,

    5) uprzejmość i  życzliwość w kontaktach z klientami,

    6) odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy,

 1. znajomość programów komputerowych związanych z pomocą społeczną (POMOST, SYGNITY) i umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 2. Prawo jazdy kat. B oraz możliwość używania samochodu osobowego do celów służbowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1) Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.

   2) Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.     3)Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.

4)Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgonie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.

5)Opracowanie indywidualnych planów pomocy – działania przy wykorzystaniu możliwości klientów, ich otocznia i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej.

  6)Opracowanie projektów socjalnych.

  7)Przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczenia i gromadzenie materiałów dowodowych w toku  postępowania o przyznanie pomocy.

     8)Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  9)Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.

  10)Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.

  11)Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.

  12)Prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji administracyjnych.

  13)Ewidencjonowanie dokumentacji klientów GOPS, kompleksowe wprowadzanie danych do   programu POMOST, przygotowanie sprawozdawczości.

  14)Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgonie z przepisami prawa, oraz wykonywanie poleceń przełożonego.

 15)Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji.

 16)Sporządzanie bilansu potrzeb oraz mapy zasobów społecznych w rejonie działania.

 

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r.         poz. 530),

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach:

    1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach informuje, iż  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o konkursie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS Słubicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

     2. Pierwszeństwo w zatrudnieniu  przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniającym wymagania dodatkowe.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV) –własnoręcznie podpisany,
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru- własnoręcznie podpisany,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających:

       a) staż pracy, jeżeli dotyczy,

       b) wykształcenie,

       c) posiadane uprawnienia i ukończone kursy, szkolenia, referencje,

    5) własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o:

 1. braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy dla celów rekrutacji – (klauzula informacyjna zgodna z przepisami RODO w załączeniu) ,
 4. oświadczenie nieobowiązkowe dotyczące wyrażenia zgody na umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słubice i GOPS Słubice, na liście kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Brak oświadczenia skutkuje uznaniem, że kandydat nie wyraził zgody na opublikowanie danych,
 1. w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, zamierzających skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów – złożenie kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach ( pokój 5) lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, ul. Płocka 34, 09-533 Słubice z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik socjalny – ogłoszenie NR GOPS.1110.3.2022”,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2022 roku, godz. 1530.

Inne informacje:

 1. dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane,
 3. w przypadku przesyłania dokumentów należy uwzględnić czas dojścia przesyłki w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
 4. kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy, testu kwalifikacyjnego lub sprawdzenia umiejętności. O miejscu          i terminie przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci będą powiadomieni telefonicznie,
 5. kandydat przystępujący do selekcji końcowej przedkłada do wglądu dokument tożsamości,
 6. osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. oferty niewykorzystane w procesie naboru nie będą odsyłane kandydatom. Po procedurze naboru będzie można je odebrać za pokwitowaniem w pokoju nr 5.  Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru,
 8. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko pracownika socjalnego lub jego unieważnienie w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 9. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na  tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS Słubice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy w Słubicach (http://ugslubice.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej BIP GOPS w Słubicach (http://gopsslubice.naszops.pl/bip )

 

                                                                                                                     Kierownik

                                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy

                                                                                                 Społecznej w Słubicach

                       Jacek Markowski

 

INFORMACJA

O NIEROZSTRZYGNIĘCIU

NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJLNEGO

 

Informuję, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko:

W związku z ogłoszeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  NR GOPS. 1110.2.22 z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie naboru na stanowisko pracownika socjalnego w obowiązującym terminie wpłynęły oferty 2 kandydatów. W wyniku oceny złożonych ofert Komisja konkursowa ustaliła, że żaden z kandydatów nie spełniała wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu, w związku z powyższym nie kwalifikuje się do dalszego postępowania w sprawie naboru.

 

Kierownik

Jacek Markowski

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2022

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Słubicach z dnia 20 czerwca 2022 r.

 

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach.

 

Na podstawie art.4 ust.2 i art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz .U. z 2022 r., poz. 530), w związku z zarządzeniem NR 5/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze, zarządza się co następuje.

§ 1

Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach:

1. Jacek Markowski – kierownik GOPS- Przewodniczący Komisji.

2. Malwina Kowalewska – pracownik GOPS- Członek Komisji.

3. Agnieszka Kotowicz – pracownik GOPS- Członek Komisji.

§ 2

1.Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dot. prac Komisji.

2.Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.

3.Komisja wykonuje swoje czynności w pełnym składzie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Kierownik

Jacek Markowski

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1110.2.22 Z DNIA 03.06.2022r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego zatrudnienie w ramach umowy o prace w wymiarze (1 etat)

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3.  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia        publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 1. posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnych z art.116 ust.1 pkt. 2 - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz.2268 ze. zm.) - ukończone studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
 1. dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu MS OFFICE, WORD, EXCEL),
 2. znajomość przepisów prawnych:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz.2268 ze. zm.)
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 3. ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r.         poz. 530),
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 559),
 5. ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. z 2019r. poz.1781),
 6. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j Dz. U. z 2022r. poz. 447)
 7. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz.615),
 8. innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

2.  Wymagania dodatkowe:

 

    1) umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole,

    2)  umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,

    3) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy,

    4) zaangażowanie, kreatywność, punktualność i dokładność,

    5) uprzejmość i  życzliwość w kontaktach z klientami,

    6) odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy,

 1. znajomość programów komputerowych związanych z pomocą społeczną (POMOST, SYGNITY) i umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 2. Prawo jazdy kat. B oraz możliwość używania samochodu osobowego do celów służbowych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

   1) Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.

   2) Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.

      3)Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji                                                                                            niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.

   4)Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgonie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.

5)Opracowanie indywidualnych planów pomocy – działania przy wykorzystaniu możliwości klientów, ich otocznia i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej.

  6)Opracowanie projektów socjalnych.

  7)Przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczenia i gromadzenie materiałów dowodowych w toku  postępowania o przyznanie pomocy.

     8)Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  9)Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.

  10)Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.

  11)Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.

  12)Prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji administracyjnych.

  13)Ewidencjonowanie dokumentacji klientów GOPS, kompleksowe wprowadzanie danych do   programu POMOST, przygotowanie sprawozdawczości.

  14)Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgonie z przepisami prawa, oraz wykonywanie poleceń przełożonego.

 15)Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji.

 16)Sporządzanie bilansu potrzeb oraz mapy zasobów społecznych w rejonie działania.

 

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r.         poz. 530),

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach:

    1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach informuje, iż  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o konkursie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS Słubicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

     2. Pierwszeństwo w zatrudnieniu  przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniającym wymagania dodatkowe.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV) –własnoręcznie podpisany,
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru- własnoręcznie podpisany,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających:

       a) staż pracy, jeżeli dotyczy,

       b) wykształcenie,

       c) posiadane uprawnienia i ukończone kursy, szkolenia, referencje,

    5) własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o:

 1. braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy dla celów rekrutacji – (klauzula informacyjna zgodna z przepisami RODO w załączeniu) ,
 4. oświadczenie nieobowiązkowe dotyczące wyrażenia zgody na umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słubice i GOPS Słubice, na liście kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Brak oświadczenia skutkuje uznaniem, że kandydat nie wyraził zgody na opublikowanie danych,
 1. w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, zamierzających skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów – złożenie kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach ( pokój 5) lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, ul. Płocka 34, 09-533 Słubice z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik socjalny – ogłoszenie NR GOPS.1110.2.2022”,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2022 roku, godz. 1530.

Inne informacje:

 1. dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane,
 3. w przypadku przesyłania dokumentów należy uwzględnić czas dojścia przesyłki w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
 4. kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy, testu kwalifikacyjnego lub sprawdzenia umiejętności. O miejscu          i terminie przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci będą powiadomieni telefonicznie,
 5. kandydat przystępujący do selekcji końcowej przedkłada do wglądu dokument tożsamości,
 6. osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. oferty niewykorzystane w procesie naboru nie będą odsyłane kandydatom. Po procedurze naboru będzie można je odebrać za pokwitowaniem w pokoju nr 5.  Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru,
 8. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko pracownika socjalnego lub jego unieważnienie w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 9. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na  tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS Słubice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy w Słubicach (http://ugslubice.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej BIP GOPS w Słubicach (http://gopsslubice.naszops.pl/bip )

 

                                                                                            Kierownik

                                                                                 Gminnego Ośrodka                                                                                                    Pomocy Społecznej w Słubicach 

                                                                                      Jacek Markowski

 

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko pracownika socjalnego.

 

 

INFORMACJA

O NIEROZSTRZYGNIĘCIU

NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJLNEGO

 

Informuję, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko:

W związku z ogłoszeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 22 kwietnia 2021 roku. nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

                                                                                        Kierownik GOPS Słubice

                                                                                                 Jacek Markowski

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1110.1.22 Z DNIA 22.04.2022r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego zatrudnienie w ramach umowy o prace w wymiarze (1 etat)

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3.  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia        publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 1. posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnych z art.116 ust.1 pkt. 2 - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz.2268 ze. zm.) - ukończone studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
 1. dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu MS OFFICE, WORD, EXCEL),
 2. znajomość przepisów prawnych:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz.2268 ze. zm.)
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 3. ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r.         poz. 530),
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 559),
 5. ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. z 2019r. poz.1781),
 6. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j Dz. U. z 2022r. poz. 447)
 7. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz.615),
 8. innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

2.  Wymagania dodatkowe:

 

    1) umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole,

    2)  umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,

    3) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy,

    4) zaangażowanie, kreatywność, punktualność i dokładność,

    5) uprzejmość i  życzliwość w kontaktach z klientami,

    6) odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy,

 1. znajomość programów komputerowych związanych z pomocą społeczną (POMOST, SYGNITY) i umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 2. Prawo jazdy kat. B oraz możliwość używania samochodu osobowego do celów służbowych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

   1) Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.

   2) Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.

      3)Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji                                                                                            niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.

   4)Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgonie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.

5)Opracowanie indywidualnych planów pomocy – działania przy wykorzystaniu możliwości klientów, ich otocznia i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej.

  6)Opracowanie projektów socjalnych.

  7)Przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczenia i gromadzenie materiałów dowodowych w toku  postępowania o przyznanie pomocy.

     8)Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  9)Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.

  10)Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.

  11)Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.

  12)Prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji administracyjnych.

  13)Ewidencjonowanie dokumentacji klientów GOPS, kompleksowe wprowadzanie danych do   programu POMOST, przygotowanie sprawozdawczości.

  14)Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgonie z przepisami prawa, oraz wykonywanie poleceń przełożonego.

 15)Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji.

 16)Sporządzanie bilansu potrzeb oraz mapy zasobów społecznych w rejonie działania.

 

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r.         poz. 530),

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach:

    1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach informuje, iż  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o konkursie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS Słubicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

     2. Pierwszeństwo w zatrudnieniu  przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniającym wymagania dodatkowe.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV) –własnoręcznie podpisany,
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru- własnoręcznie podpisany,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających:

       a) staż pracy, jeżeli dotyczy,

       b) wykształcenie,

       c) posiadane uprawnienia i ukończone kursy, szkolenia, referencje,

    5) własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o:

 1. braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy dla celów rekrutacji – (klauzula informacyjna zgodna z przepisami RODO w załączeniu) ,
 4. oświadczenie nieobowiązkowe dotyczące wyrażenia zgody na umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słubice i GOPS Słubice, na liście kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Brak oświadczenia skutkuje uznaniem, że kandydat nie wyraził zgody na opublikowanie danych,
 1. w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, zamierzających skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów – złożenie kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach ( pokój 5) lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, ul. Płocka 34, 09-533 Słubice z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik socjalny – ogłoszenie NR GOPS.1110.1.2022”,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2022 roku, godz. 1530.

Inne informacje:

 1. dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane,
 3. w przypadku przesyłania dokumentów należy uwzględnić czas dojścia przesyłki w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
 4. kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy, testu kwalifikacyjnego lub sprawdzenia umiejętności. O miejscu          i terminie przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci będą powiadomieni telefonicznie,
 5. kandydat przystępujący do selekcji końcowej przedkłada do wglądu dokument tożsamości,
 6. osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. oferty niewykorzystane w procesie naboru nie będą odsyłane kandydatom. Po procedurze naboru będzie można je odebrać za pokwitowaniem w pokoju nr 5.  Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru,
 8. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko pracownika socjalnego lub jego unieważnienie w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 9. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na  tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS Słubice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy w Słubicach (http://ugslubice.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej BIP GOPS w Słubicach (http://gopsslubice.naszops.pl/bip )

 

                                                                                                          Kierownik

                                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy                                                                                                        Społecznej w Słubicach

            Jacek Markowski

 

 

Informacja o wynikach naboru Nr GOPS.1110.2.19

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Płocka 34

09-533 Słubice

 

Określenie stanowiska: asystent rodziny

 

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Słubicach informuje, że   w wyniku naboru kandydata na stanowisko asystenta rodziny  w Gminnym Ośrodku   Pomocy Społecznej w Słubicach, został wybrany następujący kandydat:

 

 

Pani  Klaudia Karulak  zam. Wiączemin Polski

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

        

Pani Klaudia Karulak w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada dużą wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień zawartych w ogłoszeniu o naborze.   

         Pani  Klaudia  Karulak  posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe  oraz predyspozycje , które gwarantują świadczenie pracy na wysokim poziomie.

 

 


 


 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2911

Utworzono dnia: 01.06.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.07.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

13.07.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

13.07.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

01.07.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

01.07.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

01.07.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

22.06.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

20.06.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

20.06.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.06.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.06.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.06.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.06.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.06.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

04.05.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

22.04.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

14.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

14.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

14.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

14.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

14.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

14.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

29.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

29.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

24.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

24.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

09.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

09.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

09.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

09.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika klauzula informacyjna

09.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika kwestionariusz osobowy

09.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

09.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

09.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

10.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

10.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

10.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

08.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

08.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

08.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o złożonych ofertach

23.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

23.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

23.02.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika kwestionariusz osobowy

23.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

23.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

23.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna